Sudová vína - Řešení novely vinařského zákona

Provozujete vinotéku nebo jiný potravinářský podnik a stáčíte sudová vína?

Řešíte změny, které přinesla novela vinařského zákona?

Nabízíme Vám revoluční řešení, které splňuje veškeré legislativní požadavky bez nutnosti investic a zvýšené administrativy.

Představení problematiky + aktuální dění

Od 1. 4. 2017 začíná platit nový Zákon č. 26/2017 o Vinařství a vinohradnictví.

Zákon vstupuje v platnost dne 1. 4. 2017 přičemž některá ustanovení mají odkladný účinek.

Zásadní a nejpodstatnější změnou pro prodejce sudových vín (prodejce potravinářského podniku dále jen „PPP“) je skutečnost, že od 1. 1. 2018 bude moci sudové víno prodávat na svých provozovnách pouze výrobce nebo příjemce nebaleného vína.

Výklad hlavních pojmů:

Nebalené víno 

Je víno nebo jiný produkt uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2204 a 2205, s výjimkou moštu (tj. hroznového moštu, částečně zkvašeného hroznového moštu, ČZHM ze zaschlých hroznů, zahuštěného hroznového moštu), uváděné do oběhu v jiném obalu než obalu určeném pro spotřebitele ve fázi, která předchází prodeji spotřebiteli (např. cisterna). Nebalené víno se stane sudovým, pokud ho jeho výrobce nebo první příjemce v ČR určí jako sudové (§ 16b odst. 1).  Další možností je nebalené víno naplnit do obalu určeného pro spotřebitele.

Sudové víno 

Je víno nebo jiný produkt uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2204 nebo 2205, s výjimkou moštu, určené k prodeji spotřebiteli nebo prodávané spotřebiteli z jiného obalu než z obalu určeném pro spotřebitele (např. KEG sudy).

Čepované víno

Je víno prodávané spotřebiteli k bezprostřední konzumaci v místě prodeje nebo jako zabalené v místě prodeje na žádost spotřebitele z jednorázového obalu určeného pro spotřebitele s jediným otvorem k plnění a nevyměnitelným výčepním ventilem (např. bag in box, nebo-li BiB). Čepované víno musí být prodáváno spotřebiteli přímo z obalu určeného pro spotřebitele. Pokud se bude jednat o obal typu bag in box (dále jen "BiB") nebo obdobný obal bude vyžadováno, aby povinné údaje byly uvedeny jak na papírovém obalu, tak i na samotném vaku nebo pokud tomu tak nebude, pak na papírovém obalu, za podmínky, že nebude možné vak bez nevratného porušení vnějšího obalu vyndat.

Pokud bude víno prodáváno z volně umístěného vaku, musí být vak vždy přímo označen povinnými údaji.

Rozlévané víno

Rozlévané víno je víno prodávané spotřebiteli k bezprostřední konzumaci v místě prodeje z obalu určeného pro spotřebitele o maximálním objemu 5 litrů (např. lahvové víno, nebo víno z BiB o maximálním objemu 5 litrů).

Příjemce

Příjemcem se pro účely tohoto zákona rozumí PPP (provozovatel potravinářského podniku), který je uveden v průvodním dokladu podle předpisů EU nebo podle prováděcího právního předpisu jako příjemce.

Tato osoba má nově povinnost oznámit množství a další povinné údaje přiváženého produktu, a to nebaleného vína, vinných hroznů čerstvých, jiných než stolních, moštu, rektifikovaného moštového koncentrátu nebo rmutu, přepravovaného z jiného členského státu EU nebo ze třetí země, bezprostředně po příchodu do prvního místa dodání na území ČR, nejpozději však do 12 hodin po tomto příchodu. Povinnými údaji jsou např. jméno, příjmení, bydliště, IČ, dále adresa místa dodání, označení vinařského produktu, množství, údaj o provenienci, ročník sklizně, odrůda, šarže a průvodní doklad.

Příjemce těchto produktů je může zpracovat, zabalit nebo dále prodat.

Pouze první příjemce nebaleného vína ze zahraničí, který je uveden v průvodním dokladu, na základě něhož bylo víno přepraveno do ČR, má možnost nebalené víno určit jako sudové a nabízet ho spotřebiteli ve své nahlášené provozovně.

Vinařský zákon ani jeho novela nedefinuje pojem dovozce (nebo převozce). Rozumí se jím však obchodník, který obchoduje s vínem nebo dalšími produkty ze zahraničí.

Výrobce

Výrobcem je fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí z vinných hroznů, rmutu, moštu nebo mladého vína v procesu kvašení produkt tím, že jej zpracovává, včetně jeho zpracování pro jiného výrobce, nebo nechává zpracovat za účelem jeho uvádění do oběhu.

Definice výrobce stanoví, že za výrobce lze považovat pouze toho, kdo ze základní suroviny (vinných hroznů, rmutu, moštu nebo mladého vína v procesu kvašení) zpracovává nebo nechává jiným subjektem produkt zpracovat. Výrobcem tedy není ten, kdo víno pouze finalizuje (např. filtruje, síří nebo stáčí).

V případě, že výrobce zadá zpracování produktu u jiného subjektu, nebude se z pohledu smluvních vztahů jednat o kupní smlouvu, ale typicky o smlouvu o dílo nebo obsahově obdobnou smlouvu.

 

Jak již bylo zmíněno výše, tak prodejcům vína (provozovatelům potravinářského podniku) se mění od 1. 1. 2018 podmínky pro prodej sudového vína.

Pokud budou chtít provozovatelé potravinářských podniků (dále jen PPP) prodávat víno sudové i po 31. 12. 2017, musí být do 30. 9. 2017 řádně zaregistrování na Portálu farmáře a musí splňovat podmínky pro výrobce nebo příjemce nebaleného.

Můžou se stát výrobci, respektive si ve službě nechat víno vyrábět.

Aby se stali výrobci je zapotřebí být držitelem platného živnostenského oprávnění. Tím, že si provozovatel potravinářského podniku nechá víno vyrobit na zakázku, stává se z pohledu vinařského zákona výrobcem. Má povinnost nahlásit se jako výrobce podle § 11 odst. 1 včetně uvedení místa výroby produktu spolu s uvedením výrobce, od kterého si nechává víno zpracovat.

 

Dále pro něj plynou povinnosti jako pro výrobce vína, to znamená, že musí nahlásit místo prodeje (místo, z kterého bude víno vyráběné na zakázku prodávat) a dále mu vzniká povinnost podávání povinných prohlášení, resp. prohlášení o zásobách a produkci.

Výrobce dále musí  dle ustanovení § 35 odst. 1 písmene a) zákona č. 321/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odvádět do Vinařského fondu platby ve výši 0,50 Kč  z každého vyrobeného litru vína.

 

Všichni ostatní, kteří nebudou výrobci ani příjemci nebudou moci sudové víno od 1. 1. 2018 nadále prodávat a budou moct prodávat pouze vína čepovaná, nikoliv však z KEG sudů, ale z jednorázového obalu určeného spotřebiteli s jediným otvorem k plnění a nevyměnitelným výčepním ventilem (BiB).

Výklad z praxe a vysvětlení možností prodeje, co se změní po novele vinařského zákona, když je PPP:

 

a) výrobce a chce prodávat sudové víno:

téměř nic, výrobce dál může prodávat své víno po stočení do obalů určených spotřebiteli (např. lahvové víno, BiB) nebo jako víno sudové ve svých provozovnách (vinotékách). V případě prodeje sudového vína je ovšem nutná registrace provozovny, kde je sudové víno prodáváno prostřednictvím Registru (a další povinnosti - viz výše). 

Přechodné ustanovení k § 16b odst. 3 novely zákona však stanoví, že pokud plníte definici výrobce ke dni nabytí účinnosti novely zákona (tj. vyrábíte víno, nebo si jej necháváte na základě smluvního vztahu zpracovat jiným subjektem), jste povinen oznámit provozovnu (výrobce) s prodejem sudového vína nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona, tj. do 30. 9. 2017.

Přechodné období s prodlouženou lhůtou pro registraci provozoven s prodejem sudového vína se vztahuje POUZE na provozovny výrobců a příjemců, které existují ke dni 1. 4. 2017. Všechny provozovny výrobců a příjemců vzniklé po tomto datu se musí nahlásit ihned, nejpozději však do zahájení prodeje sudového vína.

 

b) příjemce a chci prodávat víno?

Nebalené víno je nezbytné oznámit podle § 14a, tj. bezprostředně po příchodu do prvního místa dodání na území ČR, nejpozději však do 12 hodinpo tomto příchodu, a uskladnit podle § 14b, tj. 10 dnů, pokud SZPI neodebere kontrolní vzorky. Následně je možné nebalené víno prodat jinému subjektu pro další využití, stočit do obalů určených pro spotřebitele a dále prodat jinému subjektu nebo spotřebiteli nebo určit jako sudové a prodat ho spotřebiteli ve svých provozovnách (tj. v provozovnách prvního příjemce nebaleného vína ze zahraničí). V případě prodeje sudového vína je ovšem nutná registrace provozovny, kde je sudové víno prodáváno, prostřednictvím Registru.

Přechodné ustanovení k § 16b odst. 3 novely zákona však stanoví, že pokud plníte definici příjemce nebaleného vína k nabytí účinnosti novely zákona, tj. v daném kontextu prodeje sudového vína prvního příjemce nebaleného vína ze zahraničí, který je uveden v průvodním dokladu, na základě něhož bylo víno na území ČR přepraveno, můžete registrovat provozovnu s prodejem sudového vína nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona, tj. do 30. 9. 2017.

Přechodné období s prodlouženou lhůtou pro registraci provozoven s prodejem sudového vína se vztahuje POUZE na provozovny výrobců a příjemců, které existují ke dni 1. 4. 2017. Všechny provozovny výrobců a příjemců vzniklé po tomto datu se musí nahlásit ihned, nejpozději však do zahájení prodeje sudového vína.

Na přivezené víno v obalu určeném pro spotřebitele (BiB) ze zahraničí se režim § 14a a § 14b nevztahuje.

 

c) prodejce prodávající víno z obalu určeného pro spotřebitele (BiB)

Pokud jde o PPP (provozovatel potravinářského podniku), který prodává víno v obalu určeném pro spotřebitele nebo jako čepované nebo rozlévané, tj. z obalu určeného pro spotřebitele - v malém množství (tzn. méně než 750 hl vína v obalu určeném pro spotřebitele za 1 vinařský rok), nikoliv víno sudové, pak postačí, aby byl registrovaný podle § 3 odst. 1 písm. i) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, a uvedl předmět činnosti (http://www.szpi.gov.cz/dokumenty-ke-stazeni.aspx).
Pokud by prodával víno v obalu určeném pro spotřebitele v množství vyšším než je stanovené definicí malého množství, musel by vést evidenční knihy (evidence zásob).

 

d) prodejce, který je ke dni nabytí účinnosti zákona v pozici výrobce nebo příjemce, prodávající i sudové víno

Jedná-li se o vinotékaře (PPP – provozovatel potravinářského podniku), který splňuje požadavky na výrobce nebo příjemce nebaleného vína ve smyslu § 16b odst. 1, pak může prodávat sudové víno ve svých provozovnách, pokud splní příslušné povinnosti (viz výše, zejména podávání povinných prohlášení, nahlášení provozovny, vedení vinařské evidence v závislosti na malém množství).

 

e) prodejce, který není ke dni nabytí účinnosti zákona v pozici výrobce nebo příjemce,

Takoví prodejci sudového vína, kteří ke dni nabytí účinnosti zákona tj. k 1. 4. 2017 nejsou v pozici výrobce nebo příjemce ve smyslu § 16b odst. 1, a ani se později výrobcem, či příjemcem nestanou, mohou prodávat sudové víno spotřebitelům nejpozději do 31. 12. 2017, přičemž své provozovny v tomto období nemusí oznamovat do Registru. Budou nicméně povinni k vedení evidenčních knih v závislosti na malém množství (tj. překročí-li 1 000 litrů sudového vína prodaného za 1 vinařský rok) a dodržovat další povinnosti pro prodej sudového vína (např. povinnost označovat sudové víno podle § 16 odst. 8 a 9).

Srovnání řešení stáčení

Jednou ze základních výhod stáčení Bag in Box (dále jen BiB) je možnost bez problémů upravit stávající výčepní zařízení na KEG sudy pro stáčení BiB.

Není nutná žádná stavební úprava, pouze se upraví systém pro stáčení, kdy stávající narážecí hlavy na KEG sudy nahradí stáčecí pumpy.

Zákazník žádnou změnu ve stáčení nezaregistruje ani neuvidí. Samotná instalace je velmi rychlá a veškerý servis a náklady zajistí naše společnost, takže prodejce tato změna nic nestojí.

Prakticky bez omezení provozu při přestavbě na BiB, možnost přestavby i za provozní doby.

Výhody Bag in Box (BiB)

  • Jednoduchá obsluha a manipulovatelnost s BiB oproti KEGu
  • Možnost okamžitě aplikovat na výčepní zařízení používané na KEG sudy
  • Možnost stáčení jak na výčepním zařízení tak i manuálně bez použití výčepu (ruční čepování z BiB pro podniky s malou výčepností, restaurace na rozlevy vína, případně party a akce kdy je to komfortnější než skleněné nebo plastové láhve)
  • Dlouhá trvanlivost vína v BiB, kdy víno díky ideální prostředí ve vaku BiB lépe odolává oxidaci a zachovává si prakticky neměnnou jakost
  • Efektivnější a jednodušší skladovatelnost BiB oproti KEGu
  • Není nutné platit zálohy a kauce za vratný obal jako je tomu u KEG sudů
  • Pro personál prodejen s vínem je snadnější pracovat s BiB který má 20 kg oproti standardnímu KEGu který váží 62 kg.

Nabídka BiB vín

BiB ukázky


Srovnání Bag in Box a původní zapojení KEG - Novela vinařského zákona Hnací plyn pro Wine in Box (Bag in Box) - Novela vinařského zákona Ukázka zapojení Bag in Box - Novela vinařského zákona Bag in Box - Víno v zabezpečeném obalu Ventil - Ukázka zapojení ve vinárně - Wine in Box, Bag in Box

Napište / zavolejte nám a zeptejte se na cokoli